Hvidvask

Kend dine forpligtelser – hvidvask

Krav om hvidvask-kontrol, risikovurdering, dokumentation for ID osv. spiller en stigende rolle for såvel regnskabskonsulenter som bogholdere. Der forventes nye omfattende regler om politisk udsatte personer, regler om skatteunddragelse mm. Vi har her samlet nogle af de områder, som er vigtige at være opmærksom på, når man arbejder med bogføring.

Som bogføringsvirksomhed er vi omfattet af Hvidvaskningsloven jf. lovens § 1 nr. 17 hvilket bl.a. betyder en forpligtelse til at have tilstrækkelige skriftlige regler og procedurer om:

  • Legitimation af kunderne
  • Opmærksomheds- og indberetningspligt

Bogføringsvirksomhedens indehaver/ejer er ansvarlig for at medarbejdere er bekendt med virksomhedens procedure om hvidvask og terrorfinansiering.

 

Alle medarbejdere har pligt til at informere indehaveren, hvis en kunde mistænkes for hvidvaskning eller finansiering af terrorisme. Virksomhedsejeren skal foretage en vurdering af mistanken, og hvis mistanken ikke kan afkræftes, skal der ske underretning af Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

 

Registreringer, som kan indikere mistænkelige transaktioner som hvid- eller sortvask, kan bl.a. være:

  • Størrelsen af en transaktion afviger fra det normale hos kunden
  • Transaktioner er ikke logisk begrundet i forhold til kundens virksomhed
  • Mønstret af transaktioner hos kunden har ændret sig
  • Transaktioner foretages internationalt uden nogen god forretningsmæssig begrundelse.

 

I forbindelse med vurdering af bogføringsvirksomhedens kunder og inden kundeaccept skal indehaveren sikre, at der er fornøden dokumentation for kundens identitet og integritet, herunder forståelse af de forretningsmæssige aktiviteter. En bogføringsvirksomheds kunde skal legitimere sig.

 

Kravene til bogføringsvirksomheden er bl.a.

  • Opbevaring af alle oplysninger, registreringer og materiale i mindst fem år fra tidspunktet for ophør af samarbejde med kunden.
  • Opbevaring af dokumentation for transaktioner i op til fem år efter transaktionen, hvis der har været mistanke om mistænkelige transaktioner eller lign.

 

Vi skal være særligt opmærksomme på mistænkelige kundeforhold, herunder hvis kunden ikke fysisk har været til stede, eller hvis kunden er en politisk udsat person bosiddende i et andet land.

Endvidere skal vi være ekstra opmærksom på udenlandske kunder, som vi ikke har mødt personligt. For at sikre kundens identitet kan dette passende ske eksempelvis ved en bekræftet kopi af kundens pas fra en advokat eller et konsulat.

 

Loven omkring hvidvask kan ses i fuldt omfang her:

https://www.finanstilsynet.dk/da/Lovgivning/Lovsamling/Andretilsynslove/Hvidvask/651-080617

 

I FDBR tager vi problemstillingerne seriøst og har derfor indgået en fordelagtig aftale med Fakta Kurser, så vores medlemmer har fået mulighed for at deltage i Fakta Kursers online kursus om hvidvask-reglerne. https://faktakurser.dk/kursusoversigt/online-kurser/hvidvask/